RODO

Szanowni Państwo,


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, pragniemy Państwa poinformować o kilku, niezmiernie istotnych kwestiach. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.


1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AUTO MARLON SERWIS z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II nr 28, NIP: 6852325121, REGON: 180937780 – Rafał Balwierz (NIP: 6851700249, REGON: 371031177), Wojciech Dobosz (NIP: 6851048530, REGON: 370270603) - (dalej: Firma).

Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować: osobiście, pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Firmy, telefonicznie pod nr 13 448 00 03 (fax 13 448 00 03).


We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować osobiście, telefonicznie pod nr 13 448 00 03 (fax 13 448 00 03), pisemnie na adres siedziby Administratora.


2. O jakich danych osobowych mowa?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji świadczonych przez Firmę usług handlowych, nawiązywania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a naszą Firmą, przeprowadzania analiz handlowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także realizowania wiążących Państwa z Firmą umów i porozumień.


W związku z tym, informujemy, iż będziemy przetwarzać Państwa dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.


3. Jaki jest rodzaj i cel przetwarzania danych osobowych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.


a. W przypadku realizowania wiążących Państwa z Firmą umów i porozumień, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ich postanowień;


- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;


b. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w ramach prowadzonej przez Firmę działalności gospodarczej;


- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.


c. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez Firmę działalnością gospodarczą;


- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze.


d. Dane osobowe mogą być przetwarzane w calach statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby fizycznej;


– podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.


e. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w innych, prawnie uzasadnionych celach związanych z prowadzeniem przez Firmę działalności gospodarczej, w tym w przypadku nawiązywania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a naszą Firmą, przeprowadzania analiz handlowych, wymiany informacji dotyczących świadczonych usług;


- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.


4. Czy dane osobowe są/ będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane - następującym kategoriom odbiorców:


a. naszym pracownikom, współpracownikom, którzy współpracują z nami przy wspólnych realizacjach celów wskazanych w punkcie 3;


b. innym podmiotom gospodarczym współpracującym z Firmą przy realizacji usług;


c. dostawcom usług zaopatrującym Firmę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez Firmę oraz zarządzaniem naszą Firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych)


d. dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym wspierających Firmę w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (np. kancelarie prawne);


- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;


Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie Firmy dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.


Administrator Danych Osobowych informuje, iż nie przetwarza Państwa danych osobowych w oparciu o zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji, w tym nie dokonuje ich profilowania.


5. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa podczas nawiązania lub w trakcie współpracy, ze stron internetowych oraz dostępnych komercyjnych baz danych na rynku.


6. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 3 celów:


a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie lub porozumieniu – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub porozumienia,


b) w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub w związku z przysługującymi nam prawami, nie dłużej jednak niż 5 lat od upływu okresu przedawnienia roszczeń,


c) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat,


d) w celach statystycznych i archiwizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat,


e) w celach innych niż wyżej wymienione, prawnie uzasadnionych, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Firmę, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat.


Po upływie ww. okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.


7. Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Firmę Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo:


- dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania,

- żądania usunięcia danych osobowych,

- żądania ograniczenia ich przetwarzania,

- żądania ich przenoszenia, a także

- do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i

- do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem unijnych i polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowychZ powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych: pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Firmy, telefonicznie pod nr 13 448 00 03 (fax 13 448 00 03)